Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok 2023/2024

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia), dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Nowy Sącz rozpocznie się 15 maja 2023 r. i odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, dostępnego na stronie: https://malopolska.edu.com.pl/kandydat. Wyjątek stanowią: szkoła muzyczna i szkoły specjalne, do których rekrutacja będzie prowadzona w sposób tradycyjny.

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające będzie przeprowadzone zgodnie z terminami, które określa Zarządzenie Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. wraz z załącznikiem nr 1.

Terminy składania wniosków:
od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkół,
od 15 maja do 30 maja 2023 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów klas wstępnych, mistrzostwa sportowego, szkół sportowych, oddziałów sportowych, oddziału mistrzostwa sportowego lub oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej

Termin przeprowadzenia: sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej – od 31 maja do 13 czerwca 2023 r. (II termin do 28 czerwca 202 r. – dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie)

do 16 czerwca 2023 r. – komisje rekrutacyjne opublikują listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik odpowiednio: sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej (do 30 czerwca 2023r. w przypadku przeprowadzenia sprawdzianu lub próby w II terminie)

od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. – możliwość dokonania zmiany przez kandydatów wniosków o przyjęcie, polegającej na zamianie szkół, do których będą kandydować, w tym możliwość złożenia zupełnie nowego wniosku, uzupełnienie wniosków rekrutacyjnych o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty 

19 lipca 2023 r. do  godz. 12.00 – opublikowanie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół

od 19 lipca do 26 lipca 2023 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

27 lipca 2023 r. – opublikowanie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzone od 28 lipca 2023r. do 22 sierpnia 2023r. w sposób tradycyjny w szkołach ponadpodstawowych.

Ósmoklasiści ze szkół prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz zalogują się loginami i hasłami, które otrzymali w swojej szkole podstawowej. 

Wydrukowany i podpisany wniosek kandydat będzie składał w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. 

Postępowanie rekrutacyjne do szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych będzie przeprowadzone zgodnie z terminami, które określa Zarządzenie Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. wraz z załącznikami nr 2, 3, 4.  Rekrutacja będzie prowadzona w sposób tradycyjny.