KARTA ROWEROWA

 

 

REGULAMIN

Egzaminu na Kartę Rowerową

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30,poz.151).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).
 • Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić osoby, które nie później niż w dniu egzaminu ukończyły 10 lat.
 • Warunkiem przystąpienia do egzaminu na kartę rowerową jest zgoda rodzica i wychowawcy klasy w formie podpisu na arkuszu zaliczeń. Zgoda rodziców jest jednocześnie deklaracja braku przeciwskazań zdrowotnych do wydania karty rowerowej.
 • W przypadku braku podpisu na arkuszu zaliczeń podpisu rodziców lub wychowawcy, osoba nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej.
 • Termin egzaminu na kartę rowerową ogłaszany jest na stronie internetowej szkoły. Termin ustalają organizatorzy wyznaczeni przez Dyrektora szkoły.
 • Egzamin składa się z dwóch części:
  1. egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie testu pisemnego składającego się z 25 pytań jednokrotnego wyboru.
   • czas trwania to 35 minut.
   • wymagane wiadomości: przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych, przepisy ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów, zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach, znaki ostrzegawcze i zakazu, znaki nakazu, informacyjne, poziome i tabliczki do znaków, pierwsza pomoc.
   • wynik części teoretycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała, co najmniej 80% czyli 20 punktów możliwych do uzyskania.
  2. egzamin praktyczny:
   • warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu.
   • czas trwania to 10 minut.
   • zdanie egzaminu praktycznego obejmuje: przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie, jazda do przodu po prostej i łukach, jazda po wyznaczonym torze, prawidłowe hamowanie i zatrzymanie pojazdu w wyznaczonych miejscach, właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe.
   • wynik części praktycznej egzaminu dla uczniów uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała, co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
 • Pozytywny wynik egzaminu uzyskuje osoba, która uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej i części praktycznej egzaminu.
 • Jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała negatywny wynik z części teoretycznej lub części praktycznej egzaminu, albo nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie, organizatorzy wyznaczają kolejny termin egzaminu w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
 • Na egzamin praktyczny należy stawić się z własnym rowerem lub rowerem koleżanki lub kolegi.
 • Po egzaminie uczeń powinien w wyznaczonym terminie złożyć organizatorom wypełniony czytelnie Arkusz zaliczeń ucznia (Arkusz MEN-VI/28) wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
 • Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna Dyrektor szkoły.

 

ARKUSZ ZALICZEŃ – EGZAMIN TEORETYCZNY NA  KARTĘ ROWEROWĄ

Imię i nazwisko ucznia……………………………………………  Klasa ………

NR         NR      
1 A B C   14 A B C
2 A B C   15 A B C
3 A B C   16 A B C
4 A B C   17 A B C
5 A B C   18 A B C
6 A B C   19 A B C
7 A B C   20 A B C
8 A B C   21 A B C
9 A B C   22 A B C
10 A B C   23 A B C
11 A B C   24 A B C
12 A B C   25 A B C
13 A B C          

Data egzaminu:  …………………   Podpis ucznia: ……………………

wynik egzaminu ……………… podpis egzaminatora …………………

 

 

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ

Imię i nazwisko ucznia………………………………………………………

Data urodzenia ……………………………………          Klasa ………

Adres ucznia …………………………………………………………………..

    Podpis rodziców, nauczycieli  Uwagi
1 Opinia nauczyciela (wychowawcy) na podstawie obserwacji zachowań ucznia    
2  Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie  karty rowerowej    
3  Wiadomości teoretyczne    
4 Obsługa techniczna roweru    
5  Umiejętności praktyczne         z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego    
6  Pomoc przedlekarska    

Kartę rowerową wydano w szkole dnia ……………………………………..

                                                                                        DYREKTOR SZKOŁY

 

                                                                                           ………………………………………………..

MEN – VI/28                                                                       (pieczęć, podpis)

 

ARKUSZ ZALICZEŃ – EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KARTĘ ROWEROWĄ

 

Imię i nazwisko ucznia ………………………………….…    klasa …….

l.p. Ocenianie umiejętności Ocena negatywna Ocena pozytywna
1 Ustawienie wysokości siodełka    
2 Sprawdzenie hamulców    
3 Sprawdzenie ilości powietrza    
4 Przygotowanie do jazdy    
5 Ruszanie z miejsca na płaskim terenie    
6 Jazda do przodu po prostej                  
7 Jazda do przodu po łukach    
8 Jazda po łukach w kształcie „łezki” i/lub „ósemki”    
9 Płynne hamowanie    
10 Zatrzymanie roweru w określonym miejscu (stop)    
11 „ustąp pierwszeństwa”    
12 „pasy”    
13 „stop”    
14 Prawidłowy skręt w prawo lub lewo    
15 Upewnienie się czy można skręcić (odwrócenie głowy)    
16 Zasygnalizowanie zmiany kierunku jazdy    
17 Przecinanie się kierunku ruchu     
18 Jazda wyznaczonym torem na wprost    
19 Omijanie, slalom wolny    
20 Ogólne wrażenia, utrzymanie równowagi    

Data egzaminu:  ………………… podpis ucznia: ………………………

wynik egzaminu …………………… podpis egzaminatora …………………

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

NA UDZIAŁ DZIECKA

W EGZAMINIE PRAKTYCZNYM NA KARTĘ ROWEROWĄ

………………………………………………………………..

 imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

telefon   …………………………………………

OŚWIADCZENIE

        Wyrażam zgodę na udział syna/córki  

              ……………….………………………………………

ucznia/uczennicy klasy …………, w praktycznym egzaminie

na kartę rowerową, który  odbędzie się  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2  w Nowym Sączu.

      Oświadczam, ze zapoznałam / zapoznałem się                              z Regulaminem Egzaminu na kartę rowerową, zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.

…………………………                            …………………………………

data                                                  podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ROWEROWA – dodatkowe  informacje dla uczniów i rodziców

         Ustawa o kierujących z dnia 19 stycznia i rozporządzenie   z 30 kwietnia 2013 roku w sprawie uzyskiwania karty rowerowej zmieniło zasady uzyskiwania tego dokumentu. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem i wózkiem rowerowym jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T  – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat. Osoby pełnoletnie mogą poruszać się po drogach rowerem bez uprawnień, co jednak nie zwalnia ich od obowiązku znania i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

 

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:

1) dyrektor szkoły – uczniowi szkoły podstawowej,

2) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań – osobie niebędącej uczniem szkoły podstawowej.

 

WARUNKI UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ:

 1. ukończone 10 lat,
 2. pozytywna opinia wychowawcy na podstawie obserwacji zachowań ucznia,
 3. zgoda rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej,
 4. zdany egzamin teoretyczny i praktyczny,
 5. przejście szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 6. oddanie arkusza zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową oraz zdjęcia legitymacyjnego.

Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klasy czwartej na zajęciach techniki.

Uczniowie przygotowywani są z zakresu:

 • znajomości znaków i sygnałów drogowych oraz przepisów ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów,
 • rowerowy elementarz (budowa roweru, wyposażenie obowiązkowe, przygotowanie do jazdy),
 • udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.