WOLONTARIAT

Regulamin działalności Szkolnego Koła Wolontariatu
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2
w Nowym Sączu


I. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została opublikowana
w Dz. U. z 2003r., nr 96, poz. 873, a przepisy wprowadzające ustawę w Dz. U. z 2003 r.,
nr 96, poz. 974.
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r., przepisy wprowadzające ustawę o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, opublikowana w dniu 29 maja 2003 r. w Dz. U.
nr 96, poz. 874 – w dalszej części nazywana przepisami wprowadzającymi. Przepisy obu
aktów prawnych weszły w życie w dniu 29 czerwca 2003 r.
3. Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., Art. 98, poz. 21
4. Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Nowym Sączu


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących,
wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
2.
Wolontariusz – to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym.
Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie
taka pomoc jest potrzebna.
3.
Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć
najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania
w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy
charytatywne.
4.
Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i włącza
się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą,
prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak równie
pozarządowe.
5.
Opiekę nad Kołem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora Szkoły koordynator,
który czuwa nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły
i Regulaminem Koła oraz prowadzi pracę formacyjna członków Koła. Opiekun Koła
zajmuje się sprawami organizacyjnymi Koła, a także jest łącznikami między uczniami
a Dyrektorem Szkoły.

III. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA:
1. Informacje na stronie internetowej szkoły oraz dziennik elektroniczny
2. Sprawozdanie z działalności Koła


IV. STRUKTURY OGÓLNE:
1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,
wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
3. Opiekę nad Szkolnym Kołem Wolontariatu sprawuje wyznaczony przez Dyrektora
nauczyciel, który czuwa nad tym by działalność Koła Wolontariatu była zgodna ze
Statutem Szkoły
4. Miejscem działania organizacji Szkolnego Koła Wolontariatu jest siedziba szkoły.


V. CZŁONOWIE SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU:
1. Szkolne Koło Wolontariatu zrzesza młodzież szkoły, w której zostało powołane, nie
wykluczając tych, którzy równocześnie należą do innych organizacji, stowarzyszeń.
2. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności
i bezinteresowności.
3. W związku z COVID-19 Szkolne Koło Wolontariatu w roku szkolnym
2020/2021 przeznaczone jest tylko dla klas 8.
4. Informacja dodatkowa:
WOLONTARIUSZE, KTÓRZY UCZESTNICZĄ W POZASZKOLNYCH
FORMACH WOLONTARIATU, proszeni są o podanie takiej
informacji wraz z dokumentem potwierdzającym (porozumienie)
zawarte między wolontariuszem a Instytucją prowadzącą
wolontariat do dn. 30.09.2020 r., który należy dostarczyć do
Dyrektora Szkoły, wychowawcy klasy lub do koordynatora
wolontariatu. Natomiast zaświadczenie potwierdzające udział w
innych formach wolontariatu w wymiarze co najmniej 15 godzin
wraz z listą obecności należy dostarczyć do koordynatora
wolontariatu najpóźniej do dn. 10.06.2021r.

VI. PRAWA WOLONTARIUSZA:
1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym
nauki w szkole i pomocy w domu oraz własnego odpoczynku.
3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników
Wolontariatu Szkolnego.
4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania na piśmie konkretnego zakresu obowiązków
związanych z jego posługą.
5. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii
o wykonanej pracy. Zaświadczenie takie otrzyma wolontariusz, który systematycznie
brał udział w spotkaniach i zebraniach Koła oraz aktywnie uczestniczy w pracy
wolontariatu
6. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając
odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.


VII. OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA:
1. Wolontariusz ma obowiązek dążyć do urzeczywistnienia w sobie ducha wolontariusza,
który niesie pomoc tam, gdzie sytuacja tego wymaga
2. Wolontariusz ma obowiązek wykonywać prace na rzecz Szkolnego Koła Wolontariatu i
prace podejmowane przez Koło
3. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i zebraniach Szkolnego Koła
Wolontariatu
4. Wolontariusz ma obowiązek troszczyć się o rozwój Koła
5. Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę
rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie
6. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:
zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
zasada troski o los słabszych
zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości
zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły


VIII. NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY:
1. Uczniowie klas 8 podlegają ocenie punktowej uwzględniając następujące kryteria:
zaangażowanie i aktywność – wywiązywanie się z podjętych obowiązków
własna inicjatywa
uczeń, który chce uzyskać maksymalnie 3 punkty, musi zrealizować co najmniej
15 godzin wolontariatu


IX. PRZEPISY KOŃCOWE:
1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.
2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła i wymaga formy
pisemnej
3. Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrektor Szkoły.
4. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Koła.
5. Załącznik nr 1 – Zgoda Rodziców na udział w Szkolnym Kole Wolontariatu
6. Załącznik nr 2 – lista obecności Wolontariusza
7. Załącznik nr 3 – porozumienie o wolontariacie