DYŻUR WAKACYJNY

Zarządzenie nr 20/2024

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Nowym Sączu z dnia 29 marca 2024r.

w sprawie Zasad organizacji dyżuru wakacyjnego w Miejskim Przedszkolu nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu

Podstawa prawna : § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2023 r. poz. 2736) oraz znakiem pisma WED.ROW.4424.42.2024.

Zarządzam co następuje:

§  1

Decyzję o organizacji działalności  przedszkola w okresie wakacji, w tym
o ilości miejsc w przedszkolu w okresie wakacji podejmuje dyrektor uwzględniając realne możliwości organizacyjne przedszkola, przygotowane
z zachowaniem warunków organizacyjnych wskazanych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz możliwościami organizacyjnymi danego przedszkola. 
1.    Decyzję o przyjęciu dziecka do danego przedszkola w okresie wakacji podejmuje dyrektor dyżurującego przedszkola kierując się zasadą pierwszeństwa:
1) przyjmowania dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych lub pracującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko i nie korzystających w tym okresie z urlopu.

2) przyjmowania na dyżur wakacyjny do danego przedszkola dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu w roku szkolnym 2023/2024, a następnie dzieci z innych przedszkoli miejskich dla których organem prowadzącym jest miasto Nowy Sącz.

  1. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola od 1 września 2024.
  2. Termin składania wniosków od 01 do 10 maja 2024.
  3. Wywieszenie dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny 27 maja 2024r.
    5.    W uzasadnionych przypadkach i jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola dyżurującego może przyjąć dziecko na dyżur w innym terminie niż wskazany.
  4. Liczba miejsc na dyżur wakacyjny jest ograniczona.
  5. O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje dyrektor przedszkola.
    II. Karta zgłoszenia
  6. Podstawą przyjęcia dziecka jest wypełnienie, podpisanie i dostarczenie przez rodziców/prawnych opiekunów, karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola w terminie od 1 do 10 maja 2024.

§2

szczegółowe zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w Miejskim Przedszkolu nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu zawarte są w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 20/2024  Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi  w Nowym Sączu w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Nowym Sączu

§3

                   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do pobrania:

zał nr 1 do zarządzenia dyrektora -lipiec dyżur 2024

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny