REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

          Samorząd Uczniowski działa przy Szkole Podstawowej Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu. Współpracuje
z Dyrekcją Szkoły, Radą Rodziców i Gronem Pedagogicznym szkoły.

          Samorząd Uczniowski zapewnia uczniom możliwość swobodnego działania
i podejmowania decyzji w sprawach ich dotyczących. Zapewnia też bieżącą wymianę informacji przez ciągłe zebrania. Umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły w drodze pojednania i ugody.

        Samorząd Uczniowski uczy odpowiedzialności za swoje postępowanie oraz wrażliwości na drugiego człowieka.

 • 1    POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Cele Samorządu Uczniowskiego:
 • cel ogólny: wdrażanie uczniów do życia w społeczeństwie demokratycznym
 • cele szczegółowe:
 1. kształtowanie właściwych postaw wobec symboli narodowych, sztandaru szkoły;
 2. wdrażanie uczniów do podejmowania działań na rzecz rozwiązywania problemów i zadań w grupie, klasie, szkole i środowisku lokalnym;
 3. kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb własnych i innych ludzi;
 4. kształtowanie nawyków właściwego zachowania się;
 5. wspieranie rozwoju emocjonalnego, koleżeństwa i przyjaźni;
 6. wdrażanie do umiejętności organizowania akcji i odpowiedzialności za nie.
 7. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o plan pracy Samorządu Uczniowskiego zatwierdzanym na zebraniu Samorządu i zaakceptowanym przez Dyrektora szkoły.
 8. Zadania Samorządu Uczniowskiego:
 9. a) pielęgnowanie tradycji szkoły, poprzez:
 • uczestnictwo pocztu sztandarowego w uroczystościach na terenie szkoły i miasta;
 • reprezentowanie szkoły na zewnątrz;
 • organizacje i uczestnictwo w akcjach szkolnych;
 • organizowanie stałych uroczystości szkolnych;
 • prowadzenie kroniki SU;
 • prezentacje pracy SU na zewnątrz szkoły;
 1. b) planowanie pracy SU na dany rok szkolny;
 2. c) aktywne uczestnictwo w planowaniu i organizowaniu życia i pracy szkoły;
 3. d) kształtowanie właściwego stosunku uczniów do nauki;
 4. e) organizowanie pomocy i opieki koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności
  w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym;
 5. f) rzecznictwo interesów społeczności uczniowskiej;
 6. g) współudział w organizowaniu czasu wolnego uczniów.
 7. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego powołuje Dyrektor szkoły na dany rok szkolny.
 8. Zadaniem opiekuna SU jest:
 9. a) przygotowanie planu pracy SU,
 10. b) koordynowanie prac SU,
 11. c) organizowanie wyborów,
 12. d) organizowanie akcji samorządowych,
 13. e) organizowanie spotkań SU,
 14. f) współpraca ze wszystkimi organami szkoły.
 15. Samorząd Uczniowski tworzą:
 16. a) Rada Uczniowska, w skład której wchodzą:
 • przewodniczący SU;
 • zastępca przewodniczącego;
 • sekretarz SU.
 1. b) Członkowie Samorządu Uczniowskiego – wszyscy przewodniczący z klas 1-7.
 2. Samorząd klasowy tworzą:
 • przewodniczący;
 • zastępca przewodniczącego;
 • sekretarz;
 • skarbnik;
 1. Kadencja wyłonionej w wyborach Rady Uczniowskiej trwa 2 lata.
 2. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego:
 3. a) zgłaszanie propozycji do planu dydaktyczno- wychowawczego szkoły;
 4. b) wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży:
 5. c) współudział w podejmowaniu decyzji dotyczących życia i pracy młodzieży
  w  szkole;
 6. d) prawo do podejmowania działań na rzecz rozwiązywania problemów, zadań
  w grupie, klasie, szkole i środowisku lokalnym;
 7. e) organizacja i współorganizacja akcji w szkole i poza nią;
 8. f) organizowanie i współorganizowanie imprez okolicznościowych i kulturalnych w szkole,
 9. g) prowadzenie działalności informacyjnej wśród młodzieży;
 10. h) organizowanie czasu wolnego uczniów poprzez: działalność sekcji SU, organizowanie

    dyskotek szkolnych;

 1. i) SU na prośbę Dyrektora, nauczyciela może opiniować pracę nauczyciela;
 2. j) prawo wyboru nauczyciela Rzecznika Praw Ucznia. (§ 3).
 3. W przypadku gdy Rada Uczniowska lub jej przedstawiciele naruszają Statut Szkoły, Regulamin SU lub nie wywiązują się ze swoich obowiązków, może zostać odwołana.
 4. Do odwołania Rady Uczniowskiej powoływana jest Komisja w składzie:
 5. a) opiekun SU;
 6. b) Rzecznik Praw Ucznia;
 7. c) członkowie SU.
 8. W przypadku rezygnacji z funkcji pełnionej w Radzie Uczniowskiej, przeprowadzane
  są wybory uzupełniające.
 9. Nowi członkowie Rady Uczniowskiej wybierani są spośród wszystkich obecnych
  na zebraniu SU członków.
 10. Radę Uczniowską uzupełnia się też o liczbę uczniów w poprzednich wyborach, którzy przed kolejnymi wyborami ukończyli szkołę podstawową i opuścili jej mury.

 

 • 2   WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 1. Samorząd klasowy jest wybierany w pierwszym tygodniu września w każdej klasie.
 2. Skład Rady Uczniowskiej SU jest wybierany w wyborach:
 3. a) tajnych – każdy wyborca oddaje głos do specjalnie przygotowanej urny;
 4. b) równych – każdy głos ma taki sam wpływ na wynik wyborów;
 5. c) bezpośrednich – wyborcy bezpośrednio wskazują osoby przez nich wybrane;
 6. d) wybory do SU odbywają się we wrześniu roku szkolnego.
 7. Do Rady Uczniowskiej SU mogą być wybierani uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 z klas 4,5,6 i 7, którzy mają prawo przez tydzień prezentować swoją „kampanię wyborczą” w postaci:
 8. a) plakatów;
 9. b) ulotek;
 10. c) publicznych wystąpień w szkole;
 11. d) spotkań przedwyborczych.
 12. Kandydatów do Komisji Wyborczej zgłaszają uczniowie w terminie określonym przez Radę Uczniowską SU.
 13. Skład Komisji Wyborczej:
 14. a) opiekunowie SU;
 15. b) Rada Uczniowska działająca w kończącej się kadencji;
 16. c) Rzecznik Praw Ucznia.
 17. Kandydaci odpowiadają za treść swoich ogłoszeń wyborczych – za naruszenie kultury języka, przepisów określonych przez Statut Szkoły czy dobrego imienia szkoły, karą będzie nagana dyrektora szkoły i skreślenie ze szkolnej listy wyborczej
 18. Kandydatury zgłoszone w terminie, Szkolna Komisja Wyborcza umieszcza na szkolnej liście wyborczej w kolejności alfabetycznej nazwisk.
 19. Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców ma prawo zwrócić się do Komisji Wyborczej z umotywowanym wnioskiem o skreślenie danego nazwiska z listy.
 20. Wybory przeprowadza i nadzoruje Szkolna Komisja Wyborcza
 21. W pracach Komisji nie może uczestniczyć uczeń, nauczyciel umieszczony na szkolnej liście wyborczej.
 22. Szkolna Komisja Wyborcza wyznacza termin wyborów.
 23. Kampania wyborcza kończy się w ostatnim dniu poprzedzającym dzień wyborów.
 24. Dzień wyborów w szkole jest świętem demokracji szkolnej.
 25. Uczniowie na kartkach wpisują numer kandydata (lub literę alfabetu), pod którym dany kandydat jest zapisany na szkolnej liście wyborczej.
 26. Komisja Wyborcza w dniu wyborów przeprowadza głosowanie w klasach według ustalonego wcześniej harmonogramu.
 27. Po zakończeniu przez wszystkie oddziały klasowe, Szkolna Komisja Wyborcza przystępuje do obliczania głosów.
 28. Szkolna Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów w kolejny dzień po wyznaczonym terminie wyborów.
 29. Podział funkcji w Radzie Uczniowskiej następuje według ilości oddanych głosów na poszczególnych kandydatów.
 30. Szkolna Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów podając je do wiadomości całej społeczności szkolnej.

 

 • 3    RZECZNIK PRAW UCZNIA
 1. W szkole działa Rzecznik Praw Ucznia
 2. Celem działania Rzecznika Praw Ucznia jest czuwanie nad przestrzeganiem praw ucznia w szkole, jak również egzekwowanie przez uczniów wykonywania ich obowiązków szkolnych
 3. Rzecznik Praw Ucznia jest wybierany w głosowaniu równym, tajnym i bezpośrednim.
 4. Wybory Rzecznika Praw Ucznia odbywają się we wrześniu każdego roku szkolnego.
 5. Rzecznika Praw Ucznia wybierają uczniowie spośród nauczycieli szkoły w dwóch etapach:
 6. a) głosowanie w klasach – każda klasa zgłasza jednego nauczyciela – kandydata
 7. b) spośród zgłoszonych kandydatów Rada Uczniowska wybiera kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów – spośród nich uczniowie wybierają Rzecznika Praw Ucznia według ordynacji wyborczej SU.
 8. Nauczyciel wybrany przez ucznia musi (lub nie) wyrazić zgodę przyjęcia funkcji Rzecznika Praw Ucznia Szkoły Podstawowej nr 20.
 9. Kompetencje Rzecznika Praw Ucznia:
 10. a) rozpatruje skargi uczniów;
 11. b) rozpatruje sporne sprawy między uczniem a nauczycielem;
 12. c) może powołać komisję złożoną z pedagoga, wychowawcy (Dyrektora) w celu rozstrzygnięcia spornej sprawy.
 13. Tryb postępowania Rzecznika:
 14. a) rozmowa z uczniem;
 15. b) rozmowa z nauczycielem;
 16. c) powołanie komisji.
 17. Rzecznik jest zobowiązany do zachowania tajemnicy.