Konkurs plastyczny „Świętemu Janowi Pawłowi II – dzieci”

Konkurs skierowany do uczniów klas czwartych.

Organizatorem konkursu jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu.

Celem głównym konkursu jest przybliżenie dzieciom postaci Św. Jana Pawła II w związku z przypadającą w 2024 roku 10-tą rocznicą kanonizacji Papieża Polaka oraz dedykacją świątyni dnia 27 kwietnia 2024 r.

Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych mieszczących się na obszarze Nowego Sącza oraz szkół znajdujących się na terenie parafii.

ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną o tematyce zgodnej z nazwą oraz celem konkursu, tj. mającą przybliżyć postać Św. Jana Pawła II, wydarzenia związane z jego pontyfikatem, odbyte podróże oraz inne okoliczności związane z jego życiem.

2. Prace powinny być wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A3 lub A4.

3. Prace powinny być wykonane wyłącznie przez jednego autora, bez pomocy osób trzecich (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).

4. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.

5. Komisja szkolna wybierze maksymalnie 5 prac, które zostaną przekazane do dalszej części konkursu.

6. Na odwrocie zgłaszanej pracy powinny zostać zapisane w sposób trwały i czytelny dane uczestnika, tj. imię i nazwisko, wiek oraz adres zamieszkania, numer klasy, nazwa/numer szkoły oraz nazwa miejscowości, w której mieści się szkoła.

7. Do każdej pracy powinna zostać ponadto załączona METRYCZKA UCZESTNIKA wg wzoru oraz FORMULARZ ZAWIERAJĄCY ZGODY udzielone przez rodzica lub opiekuna prawnego.

8. Praca uczestnika oraz wypełnione i podpisane załączniki 1 i 2 powinny zostać umieszczone w koszulce, w kopercie, w opakowaniu lub połączone w inny sposób tworzący jedną całość, zabezpieczający przed ich przypadkowym rozdzieleniem.

9. Prace należy dostarczyć do 8-go kwietnia 2024r., p. Kindze Trojnarskiej (pokój nauczycielski).

10. Prace przekazane po terminie oraz zgłoszone lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

KRYTERIA OCENY I WRĘCZENIE NAGRÓD

Powołana przez organizatora Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę: a. zgodność prac z tematyką konkursu, b. oryginalność pracy, c. walory artystyczne. Zostaną przyznane uczestnikom dyplomy, zaś za zajęcie 1., 2. i 3.miejsca cenne nagrody rzeczowe.

Finalistom konkursu oraz ich opiekunowi organizator ufunduje wyjazd do Wadowic ze zwiedzaniem Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

Ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się 24 kwietnia 2024 r. (o szczegółach nagrodzeni zostaną poinformowani telefonicznie).

Więcej informacji, REGULAMIN, obowiązkowe ZAŁĄCZNIKI 1,2, znajdują się na stronie organizatora: https://jp2nowysacz.pl/wp-content/uploads/2024/01/REGULAMIN-KONKURSU-PLASTYCZNEGO_logo.pdf